மொழிகள்
விளம்பரங்கள் / பப்

கருவிழி எம்ஐஜி 29 ஆதார கே கடற்படை FSX

தினம்

The Mikoyan-Gurevich MiG-29 (NATO code Fulcrum) is a fighter aircraft of the Soviet air supremacy developed in the early 1970s and whose first flight took place October 6, 1977. It entered service in the Soviet army in 1983 and is still used today by the Russian Air Force and many others. More than 1,100 copies have so far been built.

The virtual model

On the outside perspective 3D modeling of this device is excellent, it should be noted that this is an old payware (paid) from IRIS now freeware (and lighter) converted to FSX. This striker has all the 3D qualities that we can expect from a payware.

A 2D panel was added, and a very nice virtual cockpit is present, some gauges have been added or modified to fit FSX. A manual from the publisher is included in this package, it's important to read the manual to make the most of this little gem.

Very appreciated are after burner and the ability to fire the machine gun (Press L for all after burner + machine gun + all the lights)Includes seven models (clean, air superiority, ferry etc) and two textures Navy 311 Navy 312


Procedure and reference information


RIS MIG-29 FULCRUM

REFERENCE INFORMATION

For more information in how to fly the aircraft, please refer to the Flight Handbook.

Total Flight Simulator aircraft weight with full fuel 33,112 பவுண்ட்


NOTE: To adjust fuel load, on the Aircraft பட்டி, கிளிக் Fuel and Load.

VMO - Maximum Operating Speed 1,315 KM/H
MMO - Maximum Operating Speed Mach 2.30 Mach
VLO - Maximum Gear Operating Speed 380 KM/H
VLE - Maximum Landing Gear Extension Speed 350 KM/H
Best Glide Speed 160 KM/H

Maximum Flap Placard Speeds

Flaps degrees

KM/H

10

450

20

380

30

320

40

280

V1 - Takeoff Decision Speed dry runway
Standard temperature, sea level pressure altitude

All conditions 100 KM/H

VR - Rotation Speed dry runway
Standard temperature, sea level pressure altitude

13,200 பவுண்ட் 135 KM/H
20,200 பவுண்ட் 140 KM/H


V2 - Minimum Climb Speed dry runway
Standard temperature, sea level pressure altitude

13,200 பவுண்ட் 130 KM/H
20,200 பவுண்ட் 140 KM/H

VREF - Landing Approach Speed flaps 40, gear down
Standard temperature, sea level pressure altitude

13,200 பவுண்ட் 130 KM/H
20,200 பவுண்ட் 135 KM/HIRIS MIG-29 FULCRUM PROCEDURES


For suggested speeds, see the குறிப்பு page of the Kneeboard. Note that most actions can also be performed using the mouse.

To... Press...
Operate Canopy SHIFT+E
Operate Folding Wings SHIFT+F
Operate Refuelling Probe (Assigned to Water Rudder Deploy) SHIFT+W
Operate Tailhook SHIFT+T

To... Press...
Toggle Autopilot/Radio Console SHIFT+2
Toggle GPS Console SHIFT+3

BEFORE STARTING ENGINES
[ ] Gear CHECK DOWN
[ ] Battery Switch ON
[ ] Alternator Switch ON
[ ] Flight Controls CHECK
[ ] Engine Instruments CHECK
[ ] Fuel Quantity CHECK
[ ] Aircraft Lighting BEACON TO FLASH
[ ] Parking Brake SET
(press CTRL + PERIOD key)
[ ] Trim AS DESIRED
(with Num Lock off press Num Pad 1 or Num Pad 7 as necessary)
[ ] Altimeters SET
[ ] Standby Instruments SET
[ ] Takeoff Data (V1, VR, V2) COMPUTED and SPEEDS SET
(see the குறிப்பு page of the Kneeboard)
[ ] Avionics SET FOR DEPARTURE
[ ] Flaps TO 10 DEGREES
STARTING ENGINES
பிரஸ் CTRL+E to initiate engine autostart sequence, or:
[ ] Thrust Levers IDLE
(press F2 or F3 as necessary)
[ ] L Fuel Flow ON
(press CTRL+SHIFT+F4)
[ ] L Engine Start Switch ON
[ ] FF (Fuel Flow) CHECK
[ ] N1 increasing as L N2 increases CHECK
[ ] Oil Pressure CHECK LIGHT OFF
[ ] Engine Instruments CHECK NORMAL
[ ] R Fuel Flow ON
(press CTRL+SHIFT+F4)
[ ] REngine Start Switch ON
[ ] FF (Fuel Flow) CHECK
[ ] N1 increasing as L N2 increases CHECK
[ ] Engine Instruments CHECK NORMAL
[ ] Annunciator Panel CHECK NORMAL
BEFORE TAXI
[ ] Pitot Heat ON
(press SHIFT + H key)
[ ] Flight Controls CHECK
[ ] Wings Folded CHECK
[ ] Tailhook Retracted CHECK
[ ] Aircraft Lighting ON AS REQUIRED
[ ] Brakes RELEASE
(press PERIOD key)
TAXI AND BEFORE TAKEOFF
[ ] Brakes CHECK
(press PERIOD key)
[ ] Flight Instruments CHECK
[ ] Engine Instruments CHECK
[ ] Takeoff Data (V1, VR, V2) CHECK
(see the குறிப்பு page of the Kneeboard)
[ ] Nav Equipment CHECK
[ ] Transponder ON
RUNWAY LINEUP
[ ] Lights ON
CAT LINEUP (ON KUZNETSOV)
[ ] Lights ON
[ ] Wings Unfolded CHECK (press Shift+F as required)
[ ] Parking Brake ON
[ ] Flaps DEPLOY FULLY
[ ] Elevator Trim SET FOR LAUNCH
TAKEOFF
[ ] Thrust Lever Increase to 90% N2
(press F3 as required)
[ ] Brakes RELEASE
(press PERIOD key)
[ ] VR ROTATE AT 250 KM/H
TAKEOFF (ON KUZNETSOV)
[ ] Thrust Lever Increase to 110% N2
(press F3 as required)
[ ] Brakes RELEASE
(press PERIOD key)
[ ] Ski Jump MAINTAIN 15-20 DEG PITCH AFTER CLEARING SKI JUMP
AFTER TAKEOFF
[ ] Speedbrake இனிய
[ ] Gear UP AFTER POSITIVE RATE OF CLIMB
[ ] Flaps Retract fully at 400 KM/H
[ ] Yaw Damper ON AS REQUIRED
CLIMB
[ ] Altimeters RESET TO 29.92 CROSSING 18,000 FEET
DESCENT
[ ] Altimeters RESET TO LOCAL CROSSING 18,000 FEET
[ ] Fuel Quantities and Balance CHECK
APPROACH
[ ] Landing Data (VREF, VAPP) COMPUTED and SPEEDS SET
(see the குறிப்பு page of the Kneeboard)
[ ] Avionics and Radios SET
[ ] Flaps SET 10 OR 20 DEGREES
(press F6 or F7 as necessary)
[ ] Tailhook DOWN
(press SHIFT + T key])
BEFORE LANDING
[ ] Gear DN (Check for 3 green lights)
(press G)
[ ] LDG Light Switches ON
[ ] Flaps Set to 40 Deg. Check indication
(press F7 until Dn)
LANDING
[ ] Brakes AS REQUIRED
(press PERIOD key)
[ ] Spoilers VERIFY EXTENDED
AFTER LANDING/CLEARING RUNWAY
[ ] Transponder இனிய
[ ] Lights AS DESIRED
[ ] Spoiler Lever RET
(press SHIFT + / (FORWARD SLASH key) until retracted)
[ ] Flaps Fully Retracted
[ ] Wings Folded CHECK
(press SHIFT + F key)
SHUTDOWN
[ ] Parking Brake SET
(press CTRL + PERIOD key)
[ ] Pitot Heat இனிய
(press SHIFT + H key)
[ ] Thrust Levers IDLE
(press F2 until Idle)
[ ] Fuel Flow இனிய
(press CTRL+SHIFT+F1)
[ ] Lights இனிய
[ ] Alternator Switch இனிய
[ ] Battery Switch இனிய

அளவு 31 எம்பி
இறக்கம் 33 549
உருவாக்கப்பட்டது 14-10-2011 20: 39: 15
மாற்றப்பட்டது 19-06-2012 02: 41: 49
3D மெய்நிகர் காக்பிட்
போர்ட்-க்கும் மேற்பட்ட FS2004 (எந்த DXT10)
Add-on FSX மற்றும் FSX-நீராவி இணக்கமானது
பதிவிறக்க

விளம்பரங்கள் / பப்