idiomes

Condicions Generals de Venda de Rikoooo.com

preàmbul:
Aquest lloc web és propietat www.Rikoooo.com de l'auto-contractista BENDER Erik (en endavant, Rikoooo), amb domicili social a 107 port chemin de port, 31410 Noè, inscrit en el Registre de Comerç i Societats sota el nombre Siret tel 50970657800010. 05 61 97 39 54. El propòsit d'aquests termes i condicions generals de venda té per objecte definir els termes i condicions i les condicions sota les quals les vendes entre Rikoooo i els seus clients se celebren en aquest lloc web. La validació de la icona de manera que el comprador puguin conèixer i adherir-se a les presents condicions generals de venda constituirà consentiment irrevocable i definitiva de la seva part de totes les disposicions contingudes en les condicions generals de venda.

Article 1 - Objectiu i abast
1.1- Aquestes condicions generals de venda prevaldran sobre qualsevol altre document del comprador, i en particular sobre les condicions generals de compra, a menys despectiva acord exprés i previ de la nostra companyia.
1.2 - Les presents condicions generals de venda s'apliquen a totes les vendes de productes de la nostra empresa en el seu lloc web a menys acord específic abans de l'ordre d'acord per escrit entre les parts.
1.3 - Qualsevol altre document que aquestes condicions generals de venda i, en particular, catàlegs, fullets, anuncis, avisos, és només indicativa, no contractual. Les fotografies i gràfics presentats en el lloc web són només indicatius i no comprometen la responsabilitat del venedor.

Article 2 - Propietat Intel·lectual
Tots els textos, comentaris, il·lustracions i imatges reproduïdes en el lloc www.Rikoooo.com estan reservats i són propietat exclusiva de Rikoooo o els seus proveïdors i estan protegits pels drets d'autor i la propietat intel·lectual per al món sencer i dissenys, models, patents, plans i en general, tots els documents de qualsevol tipus lliurat o enviat per Rikoooo al client són propietat exclusiva de Rikoooo o els seus proveïdors.

Article 3 - Comandes
3.1 - Els productes oferts a la venda per Rikoooo són els presentats en www.Rikoooo.com i les característiques essencials es descriuen aquí. De conformitat amb l'article L. 111-1 del Codi del Consumidor, que estableix que "tots els professionals que ven béns o serveis haurà, abans de la conclusió del contracte, el consumidor col·loqui en condicions de conèixer les característiques essencials dels productes o serveis ", la companyia Rikoooo permet al client, abans de qualsevol col·locació de l'ordre, per a sol·licitar informació addicional sobre aquests productes per telèfon o per correu electrònic, als números que apareixen en el preàmbul de les presents condicions generals de venda.
Rikoooo es compromet a proporcionar al client tota la informació addicional que podria obtenir si no es considera suficientment informat per la descripció i les característiques dels productes que es venen en el lloc abans esmentat.
No obstant això, és responsabilitat del client per verificar que els productes sol·licitats corresponen a les seves necessitats i de destinació, sent l'únic responsable de la conformitat dels productes amb l'ús per al qual està destinat el client.
3.2 - els sistemes de registre automàtic es consideren com a prova de la naturalesa, contingut i data de l'ordre. Rikoooo confirma l'acceptació de la seva comanda al client en l'adreça de correu electrònic que hi haurà comunicat. La venda només es va arribar a la conclusió després de la confirmació de la comanda.
Rikoooo es reserva el dret de cancel·lar qualsevol comanda d'un client amb el qual hi ha una disputa relacionada amb el pagament d'una comanda anterior. La informació indicada pel comprador, en prendre una comanda, el client es compromet: en cas d'error en dades de la direcció del destinatari, el venedor no es fa responsable de la impossibilitat de lliurar el producte.
3.3 - Rikoooo es reserva el dret a realitzar canvis o millores que consideri necessàries en qualsevol moment per als seus productes, sense que això es justifica pel client, la negativa d'acceptació i es reserva el dret a Al moment de la supressió d'un dels productes que apareixen en la seva pàgina web, aquesta supressió no pot justificar en cap cas per part del client, alguns danys que són. Si un producte es suprimís i el client no vol triar un altre producte idèntic o similar, el seu ordre serà cancel·lada de ple dret i els pagaments realitzats seria retornat.
ofertes de productes de Rikoooo són a dins del límit de les existències disponibles i per als productes que no estan emmagatzemats en els locals del Rikoooo, subjecte a la disponibilitat dels seus proveïdors, els quals estan fora del control de Rikoooo. En cas de manca de disponibilitat dels productes després de realitzar la comanda, Rikoooo es compromet a informar el client tan aviat com sigui possible, per correu, Internet o correu electrònic. El client pot cancel·lar la seva ordre i Rikoooo reemborsarà a ell, tan aviat com sigui possible, tota suma que podria haver recollit del client.
Qualsevol falta de disponibilitat dels productes, per qualsevol raó, no pot en cap cas donar lloc a un pagament per Rikoooo d'alguns danys i interessos o algunes de les despeses de qualsevol naturalesa.

Article 4 - Lliuraments
El lliurament de l'actiu intangible es fa immediatament després de la validació del pagament.

Article 5 - Preu
Els preus de venda dels productes són fixats per la tarifa vigent en el moment de la col·locació de l'ordre. Rikoooo es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment i en cas de variació de preus, els preus aplicables seran els vigents en la data de recepció de la comanda.
Els preus i els preus que figuren en www.rikoooo.com estan expressats en euros i inclouen l'IVA. Són net dels descomptes i sense incloure les despeses de lliurament o d'enviament.

Article 6 - Pagament
6.1 - Pagament
El pagament dels productes sol·licitats al www.rikoooo.com lloc es fa efectiu a l'ordre per Paypal o 2Checkout (CB) o xec.
6.2 - La manca de pagament / reserva de domini
Qualsevol incident de pagament autoritzarà Rikoooo per suspendre l'execució de totes les comandes pendents dels clients, sense que aquest pugui reclamar els danys o indemnitzacions de qualsevol tipus. A més, el comprador ha de reemborsar Rikoooo totes les despeses ocasionades per la devolució de les quantitats pendents de pagament, incloent una indemnització a preu fet de 10% de les quantitats degudes, sense perjudici de qualsevol altre dany i perjudicis.
Quan els productes que es venen no són pagats en la seva totalitat al moment del lliurament, Rikoooo es reserva la propietat fins al pagament complet del preu de director i els accessoris corresponents, el pagament en el sentit d'aquesta clàusula s'entén per la recol·lecció de preus per Rikoooo. En cas de dies 8 & després d'un escrit de requeriment enviat per carta certificada amb justificant de recepció i sense èxit, la venda serà cancel·lada de ple dret, si bé li sembla Rikoooo sense perjudici de qualsevol altre tipus de danys i interessos.

Article 7 - Garantia de defectes aparents i ocults
Rikoooo garanteix que els seus productes compleixen amb les normes franceses i europees vigents en matèria d'ells, tal com existeixen.

Article 8 - Informació nominativa
Rikoooo es compromet a no comunicar a tercers la informació que li va ser transmès pel client, que és confidencial. Aquesta informació només serà utilitzada pels serveis interns Rikoooo per processar la comanda del client. D'acord amb la Llei de Protecció de Dades de 6 1978 gener, el client disposa d'un dret d'accés, rectificació i oposició a les dades personals que el concerneixen. Per això, només cal aplicar en línia o per correu, especificant el nom, cognoms, adreça i, si és possible, la referència del client.

Article 9 - Força major
Rikoooo pot estar lliure de tota o part de les seves obligacions, sense ser capaç de reclamar els danys i perjudicis d'ella en el cas d'un cas fortuït o de força major que impedeixin o retardin l'activació dels productes o d'alguns dels seus elements.
Si l'esdeveniment dura més de trenta dies des de la data de la seva ocurrència, el contracte de venda celebrat per la nostra empresa i el seu client pot ser acabat per la seva part més diligent, sense cap de les parts pot reclamar danys i perjudicis. Aquesta cancel·lació es durà a efecte en la data de la primera presentació de la carta certificada amb AR denúncia de l'esmentat contracte de venda.

Article 10 - Competència
Per acord exprés entre les parts, el Tribunal de Comerç de la nostra central serà l'únic responsable de qualsevol disputa o per qualsevol procediment relacionat amb la formació, execució o interpretació d'aquestes condicions generals de venda i totes les operacions de vendes de productes Rikoooo. Aquestes condicions generals de venda i totes les vendes realitzades per Rikoooo estan subjectes a la legislació francesa.

Article 11 - Exempció
El fet que la nostra empresa no fa, en un moment donat, es valdrà de qualsevol de les clàusules del present document, no pot renunciar a la possibilitat d'invocar aquestes clàusules en una data posterior.