γλώσσες

Γενικοί Όροι Πώλησης της Rikoooo.com

προοίμιο:
Αυτή η ιστοσελίδα www.Rikoooo.com είναι ιδιοκτησία της αυτο-αναδόχου BENDER Erik (εφεξής Rikoooo), η έδρα της οποίας βρίσκεται στο 107 λιμάνι chemin de λιμάνι, 31410 Noé, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών με αριθμό Siret 50970657800010 τηλ. 05 61 97 39 54. Ο σκοπός αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης είναι να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και τους όρους υπό τους οποίους οι πωλήσεις μεταξύ Rikoooo και των πελατών της που συνάπτονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η επικύρωση της εικόνας που επιτρέπουν στον αγοραστή να γνωρίσουν από κοντά και να συμμορφώνονται με τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις της πώλησης θα αποτελεί αμετάκλητη και οριστική συγκατάθεση εκ μέρους του σχετικά με όλες τις διατάξεις που περιέχονται στους γενικούς όρους πώλησης.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.1- Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης υπερισχύει κάθε άλλου εγγράφου του αγοραστή, και ιδίως σχετικά με τις γενικές συνθήκες της αγοράς, εκτός εάν ρητά και πριν υποτιμητικό συμφωνία της εταιρείας μας.
1.2 - Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις των προϊόντων από την εταιρεία μας στην ιστοσελίδα της, εκτός αν ειδική συμφωνία πριν από τη σειρά συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μερών.
1.3 - Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από αυτούς τους γενικούς όρους της πώλησης και συγκεκριμένα κατάλογοι, φυλλάδια, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, είναι μόνο ενδεικτική, μη συμβατικές. Οι φωτογραφίες και τα γραφικά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά μόνο και δεν ασχολούνται με την ευθύνη του πωλητή.

Άρθρο 2 - Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλα τα κείμενα, σχόλια, εικόνες και φωτογραφίες αναπαράγονται στην περιοχή www.Rikoooo.com προορίζονται και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Rikoooo ή των προμηθευτών της και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία για ολόκληρο τον κόσμο και τα σχέδια, μοντέλα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και γενικά όλα τα έγγραφα οποιουδήποτε είδους που παραδίδονται ή αποστέλλονται από Rikoooo στον πελάτη είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Rikoooo ή των προμηθευτών της.

Άρθρο 3 - Παραγγελίες
3.1 - Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από Rikoooo είναι εκείνες που παρουσιάζονται για www.Rikoooo.com και των οποίων τα ουσιώδη χαρακτηριστικά περιγράφονται εδώ. Σύμφωνα με το άρθρο L. 111-1 του Κώδικα Καταναλωτή, το οποίο ορίζει ότι «κάθε επαγγελματίας που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες οφείλει, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή υπηρεσιών ", η εταιρεία επιτρέπει Rikoooo ο πελάτης, πριν από κάθε παραγγελίας, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αυτά μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς που εμφανίζονται στο προοίμιο αυτών των γενικών όρων πώλησης.
Rikoooo αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον πελάτη με οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να επιθυμούν να αποκτήσουν, εάν δεν θεωρεί τον εαυτό ενημερώνονται επαρκώς από την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούνται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.
Ωστόσο, είναι ευθύνη του πελάτη να εξακριβώσει ότι τα προϊόντα που διέταξε ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον προορισμό του, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των προϊόντων με τη χρήση για την οποία προορίζεται.
3.2 - τα συστήματα αυτόματης καταγραφής θεωρείται ως απόδειξη για τη φύση, το περιεχόμενο και την ημερομηνία της παραγγελίας. Rikoooo επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας του στον πελάτη στη διεύθυνση e-mail που θα έχουν κοινοποιηθεί. Η πώληση θα ολοκληρωθεί μόνο μετά από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Rikoooo διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίο υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με την καταβολή της προηγούμενης τάξης. Οι πληροφορίες που δηλώνεται από τον αγοραστή, κατά τη λήψη μιας παραγγελίας, δεσμεύει τον πελάτη: σε περίπτωση λάθους σε στοιχεία της διεύθυνσης του παραλήπτη, ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος.
3.3 - Rikoooo διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές ή βελτιώσεις που κρίνει αναγκαίες, ανά πάσα στιγμή με τα προϊόντα της, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τον πελάτη, η άρνηση της αποδοχής και διατηρεί το δικαίωμα κατά το χρόνο της διαγραφής ενός από τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της, η κατάργηση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει από την πλευρά του πελάτη, κάποιες ζημιές που είναι. Εάν ένα προϊόν έπρεπε να διαγραφεί και ο πελάτης δεν επιθυμεί να επιλέξει ένα άλλο πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, παραγγελία του θα ακυρώνεται αυτοδίκαια και οι πληρωμές θα πρέπει να αποδοθούν.
προσφορές προϊόντων Rikoooo είναι διαθέσιμα εντός του ορίου των διαθέσιμων αποθεμάτων και για τα προϊόντα που δεν είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις Rikoooo, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των προμηθευτών της, που είναι πέρα ​​από τον έλεγχο της Rikoooo. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων μετά την παραγγελία, Rikoooo αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό, μέσω ταχυδρομείου, διαδικτύου ή e-mail. Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να ακυρώσετε την παραγγελία του και Rikoooo θα επιστρέψει σ 'αυτόν, το συντομότερο δυνατό, κάθε ποσό που θα μπορούσε να συλλεχθεί από τον πελάτη.
Οποιαδήποτε μη διαθεσιμότητας των προϊόντων, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην καταβολή από Rikoooo ορισμένων ζημιών και των συμφερόντων ή κάποια έξοδα οποιασδήποτε φύσης.

Άρθρο 4 - Παραδόσεις
Η παράδοση του άυλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται αμέσως μετά την επικύρωση της πληρωμής.

Άρθρο 5 - Τιμή
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται από τις ισχύουσες τιμές κατά την ημέρα της διάθεσης της παραγγελίας. Rikoooo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές της σε οποιαδήποτε στιγμή και σε περίπτωση μεταβολής των τιμών, οι τιμές που ισχύουν θα είναι αυτές που ισχύουν κατά την ημερομηνία λήψης της εντολής.
Οι τιμές και οι τιμές που αναφέρονται στο www.rikoooo.com είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Είναι καθαρό από κάθε έκπτωση και εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης ή αποστολής.

Άρθρο 6 - Πληρωμή
6.1 - Πληρωμή
Η πληρωμή των προϊόντων με εντολή στην ιστοσελίδα www.rikoooo.com γίνεται τοις μετρητοίς με την παραγγελία από Paypal ή 2Checkout (CB) ή Έλεγχος.
6.2 - Μη καταβολή / ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας
Οποιοδήποτε συμβάν της πληρωμής θα εγκρίνει Rikoooo να αναστείλει την εκτέλεση όλων των εκκρεμών παραγγελιών του πελάτη, χωρίς το τελευταίο να είναι σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους. Επιπλέον, ο αγοραστής θα επιστρέψει Rikoooo όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την είσπραξη των μη καταβληθέντων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ αποζημίωσης των 10% των οφειλόμενων ποσών, με την επιφύλαξη τυχόν άλλες ζημιές και τόκους.
Όταν τα προϊόντα που πωλούνται δεν έχουν καταβληθεί στο ακέραιο κατά τη στιγμή της παράδοσης, Rikoooo διατηρεί το ακίνητο μέχρι την πλήρη εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου των τιμών και των αντίστοιχων εξαρτημάτων, πληρωμών κατά την έννοια της εν λόγω ρήτρας είναι κατανοητό από την τιμή συλλογή από Rikoooo. Σε περίπτωση αθέτησης ημέρες 8 μετά από μια προειδοποιητική επιστολή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής και ηττήθηκε, η πώληση θα ακυρωθεί αυτοδικαίως εάν καλό φαίνεται να Rikoooo με την επιφύλαξη κάθε άλλης ζημιάς και το ενδιαφέρον.

Άρθρο 7 - Εγγύηση εμφανή και κρυμμένα ελαττώματα
Rikoooo εγγυάται ότι τα προϊόντα της συμμορφώνονται με τις γαλλικές και ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με αυτούς, όπως αυτές υφίστανται.

Άρθρο 8 - Ονομαστικές πληροφορίες
Rikoooo αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη, η οποία είναι εμπιστευτική. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τις εσωτερικές υπηρεσίες Rikoooo να επεξεργαστούμε την παραγγελία του πελάτη. Σύμφωνα με το Data Protection Act του 6 1978 Ιανουάριο, ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και προβολής αντιρρήσεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Για να γίνει αυτό, αρκεί να εφαρμόσετε online ή μέσω ταχυδρομείου, προσδιορίζοντας το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση και, εάν είναι δυνατόν, την αναφορά του πελάτη.

Άρθρο 9 - Ανωτέρα βία
Rikoooo μπορεί να απαλλαγεί από το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών του, χωρίς να είναι σε θέση να διεκδικήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση από αυτό σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων ή ανωτέρας βίας πρόληψη ή την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των προϊόντων ή ορισμένων από τα στοιχεία τους.
Αν η εκδήλωση διαρκεί περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της εμφάνισής της, η σύμβαση πώλησης που συνήφθη από την εταιρεία μας και του πελάτη του μπορεί να καταγγελθεί από πιο επιμελής μέρος της, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Η ακύρωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της πρώτης παρουσίασης της συστημένης επιστολής με AR καταγγελία της εν λόγω σύμβασης πώλησης.

Άρθρο 10 - Δικαιοδοσία
Με ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών, το Εμπορικό Δικαστήριο του έδρα μας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν διαφορές ή για οποιεσδήποτε διαδικασίες που σχετίζονται με το σχηματισμό, την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτών των γενικών όρων πώλησης και όλων των λειτουργιών πωλήσεων των προϊόντων Rikoooo. Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης και όλες οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από Rikoooo υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία.

Άρθρο 11 - Παραίτηση
Το γεγονός ότι η εταιρεία μας δεν έχει, ανά πάσα στιγμή, να κάνει χρήση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα να επικαλεστεί τις ρήτρες αυτές σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
γλώσσες