زبان ها

FSND Cessna C310Q FSX

اطلاعات

دستگاه استثنایی در نظر گرفته شده در حالت کابین خلبان مجازی با واقع گرایی بزرگ منتقل شود.

سسنا 310 بیش از نسخه 5400 در طول سال 27 تولید آن ساخته شده بود. سسنا 310 در نسخه اصلی آن در 1954 (اولین پرواز ژانویه 3، 1953) برای دیدار با رقابت Beechcraft بارون و پیپر آزتک و دیگران به بازار عرضه شد. او سپس از طریق بیش از پانزده نسخه نقل مکان کرد. سرعت کروز 360 متر / ثانیه، حداکثر محموله 861 کیلوگرم، 783 لیتر مخازن سوخت با نوک بال اختیاری، متوسط ​​مصرف کننده ساعتی لیتر 122

خوانده شده "MUST_READ.rtf" فایل که همراه با آن، دستورالعمل مهم و مانورهای فرمان مورد نیاز است.

اطلاعات