زبان ها

خط مشی بازپرداخت

شما می توانید درخواست بازپرداخت تا 30 روز از تاریخ از اشتراک از طرح ادم تنومند و بدقواره. بازپرداخت خواهد شد به طور معمول توسط Rikoooo تنها در صورت مشکل فنی با حساب ادم تنومند و بدقواره خود را که می تواند توسط پشتیبانی ما حل شود ارائه شده است. در این مورد تنها، ما شما را سفارش کل خود را در عرض چند ساعت 48 بازپرداخت. اگر شما به این به هر دلیل دیگر، ما حق پذیرش یا نه بازپرداخت محفوظ است.