ભાષા

ઓનલાઇન દાન

ચેક અથવા રોકડ દ્વારા દાન અહીં ક્લિક કરો
આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્સફર દ્વારા દાન અહીં ક્લિક કરો


તમારા સપોર્ટ rikoooo.com મદદ કરવા માટે અગાઉથી ખૂબ આભાર

સાવધાન એક જમ્બો ઉમેદવારી માટે દાન નથી. જંબો યોજના ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે આ લિંક ઉપયોગ કરો: http://www.rikoooo.com/en/more/subscribe-the-jumbo-plan

દાતા માહિતી

દાન માહિતીપેપલ