lus

Cov nyiaj ua se txoj cai

Koj muaj peev xwm thov tau ib cov nyiaj ua se tau los 30 hnub ntawm lub hnub tim ntawm subscription ntawm lub Jumbo txoj kev npaj. Cov nyiaj ua se yuav tsum routinely muab los ntawm Rikoooo xwb nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm kev teeb meem nrog rau koj Jumbo account uas yuav muab daws tsis tau los ntawm peb cov kev pab txhawb nqa. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no xwb, peb yuav refund koj tag nrho koj cov kev txiav txim tsis pub dhau 48 teev. Yog hais tias koj ua ib daim ntawv thov rau lwm yam yog vim li cas, peb muaj cai txais los yog tsis yog tus cov nyiaj ua se.


lus