ភាសា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ?

រឿងដំបូងដែលត្រូវធ្វើគឺដើម្បីចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងដោយប្រើម៉ូឌុលទំនាក់ទំនងទៅកំពូល។ ចុចលើ«កែសម្រួលគណនីរបស់ខ្ញុំ»។

ទំនាក់ទំនង en

ឥឡូវនេះអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មីពីរដងក្នុងវាលដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។ បន្ទាប់មក, ចុចលើ«ដាក់ស្នើ»ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។

កែសម្រួល en
នៅថ្ងៃអាទិត្យខែសីហា 09 by rikoooo
ជាការនេះមានប្រយោជន៍?
ភាសា