ភាសា

ខ្ញុំមិនអាចរកឃើញ«ការមើលជាមុន DirectX 10 »ប្រអប់ក្នុងការកំណត់របស់ FSX នេះ។ តើ​ខ្ញុ​ុំ​គួរ​ធ្វើអ្វី ?

ដំបូង, ពិនិត្យមើលថាអ្នកបានដំឡើង FSX-SP2 នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ជាការពិតណាស់«នេះ ការមើលជាមុន DirectX 10 »លេចឡើងតែប្រសិនបើអ្នកបានដំឡើងបំណះ SP2 ឬប្រសិនបើអ្នកមានការបង្កើនល្បឿន FSX ឬ FSX មាសឬ FSX បោះពុម្ពលើកចំហាយ។

នៅខាងក្រោមអ្នកអាចទាញយកបំណះទាំងពីរ

ទាញយក SP1 នេះ

ទាញយក SP2 នេះ

នៅថ្ងៃអាទិត្យខែសីហា 09 by rikoooo
ជាការនេះមានប្រយោជន៍?
ភាសា