ភាសា
អ្នកនយោបាយដឺconfidentialité

Rikoooo ឈ្មោះទីតាំង s'engage àកូនសិស្សនិង Le vie អភិវឌ្ឍន៍privéeដឺឡាបច្ចេកវិទ្យា qui vous Donne នៅ l'បទពិសោធឡាបូក puissante និងsécuritaireលើបណ្តាញ។ Cette សេចក្តីប្រកាសដឺconfidentialité s'applique អូវែបសាយ Rikoooo.com និងrégitឡាការប្រមូលផ្តុំនិងការ l'ការប្រើប្រាស់។ អេ utilisant Le តំបន់ Rikoooo, vous acceptez Les pratiques ដឺdonnéesdécrites dans cette ប្រកាស។

ការប្រមូលផ្តុំអ្នក renseignements បុគ្គលិកដឺ

Rikoooo recueille des ដំណឹងដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកឈ្មោះទីតាំងអាសយដ្ឋានអ៊ីមេម៉ែលនិងឈ្មោះprénom។ Rikoooo recueille Egal សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះdémographiques des ដំណឹង, qui pas sont ne តែមួយគត់ vous, ឈ្មោះទីតាំងលេខកូដប្រៃសណីយ៍ទំនាក់ទំនង, ឈ្មោះទីតាំងអាយុ, sexe, ចំណង់ចំណូលចិត្ត, អ្នកintérêtsនិងអ្នក favoris ។ អ៊ីលយ៉ាអូស្រ្តាលីឈ្មោះទីតាំង des ដំណឹង sur និង des សម្ភារៈ Informatique qui sont automatiquement logiciels collectées Rikoooo ស្មើ។ ពិព័រណ៍ CES informations peuvent inclure: adresses IP ឈ្មោះទីតាំងវាយដឺ navigateur, noms ដឺដែនបណ្ដោះអាសន្ន acces ធារី។ ដំណឹងពិព័រណ៍ CES sont utiliséesស្មើ Rikoooo pour le fonctionnement និង Le maintiens ន្ធ័គុណភាពនីសេវាកម្ម ainsi ចាក់ fournir des que généralesមានការព្រួយបារម្ភនៅ l'statistiques ប្រើប្រាស់តំបន់បណ្តាញអគ្គិសនី Rikoooo ។ អេ revanche gardez à l'que ស៊ី vous Esprit des ដំណឹង personnelles divulguez អ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណអ៊ូ des donnéesសមរម្យស្មើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសារ dans ឧទាហរណ៍ depuis Le publique វេទិកាពពិព័រណ៍ CES peuvent êtrecollectéesនិងutilisées autres ធារីស្មើ។ ចំណាំ: Rikoooo គ្មានភ្លឺ aucune ដឺគមនាគមន៍privées en អ្នកលើបណ្តាញ។ Rikoooo vous លើកទឹកចិត្តឱ្យត្រួតពិនិត្យ Les សេចក្តីប្រកាសដឺconfidentialité des que vous គេហទំព័រខ Rikoooo afin liez que vous puissiez comprendre CES អត្ថាធិប្បាយបានប្រមូលផ្ដុំគេហទំព័របណ្តាញ utilisent និង partagent អ្នកក្រៅផ្លូវការ។ Rikoooo n'est pas ជាការទទួលខុសត្រូវ des សេចក្តីប្រកាសដឺconfidentialitéលោកអ៊ូនី contenu des en dehors គេហទំព័រដឺ Rikoooo.com ។

Utilisation ដឺអ្នក renseignements បុគ្គលិក

Rikoooo ការប្រមូលផ្តុំនិងប្រើប្រាស់អ្នក renseignements បុគ្គលិកចាក់កេងប្រវ័ញ្ចគេហទំព័រ Rikoooo.com លោក Le និង fournir que vous Les ផ្តល់សេវាតម្រូវការ avez ។ Rikoooo ប្រើប្រាស់ដំណឹងអ្នក Egal personnelles ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណចាក់ sur les vous បុរសដេលផ្ដល់ប៍តមាននិងការទាញយក L'nouveaux du តំបន់actualité។ Rikoooo peut Egal vous ទំនាក់ទំនង L'intermédiaireដឺ questionnaires ទិសដៅមួយឈ្មោះទីតាំងគំនិត sur obtenir សេវាកម្មស្មើ actuels Les ដឺ nouveaux សេវាកម្មអូរ qui peuvent être potentiels ផ្តល់នូវ។ Rikoooo ផ្គត់ផ្គង់គ្មាន, គ្មាន loue pas សេះបដិម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ des ថ្នាក់។ Rikoooo n'utilise គ្មានអ៊ូដំណឹង aucune divulgue បុគ្គលិកសមរម្យ, que la ប្រណាំងចូរប្រាប់សាសនាឡាអ៊ូនយោបាយ appartenance L ', ឈ្មោះទីតាំងការព្រមព្រៀងជាក់លាក់គ្មាន។ Rikoooo Garde ឡាតាមដានស្មើបាន NOS ទំព័រ des ដំណើរទស្សនកិច្ចនសេនដឺ AU membres Rikoooo.com, afin ដឺការប្តេជ្ញាចិត្តផ្តល់សេវាកម្ម sont Les quel បូកប្រជាមានិត។ លោក Le Rikoooo peut បណ្តាអ្នកបុគ្គលិក renseignements divulguer, préavisគ្មាន, គឺ cela ស៊ី requis Loi ឡាពិន្ទុ។

securitization ដឺអ្នក renseignement បុគ្គលិក

les que Rikoooo renseignements បុគ្គលិកអភិរក្ស dans ការប្រមូលផ្តុំ sont អ៊ុបរិស្ថានsécurisé។ les personnes ហៀបនឹងសំរាលកូនចាក់ Rikoooo sont tenues ដឺរើសឡាconfidentialitéដឺអ្នកក្រៅផ្លូវការ។
Pour អនក្ធាតរា៉ឡា securitization ដឺអ្នក renseignements បុគ្គលិក Rikoooo មួយ recours aux Mesure suivantes:

  • Gestion des acces - autorisée personne
  • Gestion des acces - personne concernée
  • Logiciel ដឺឈ្លបមើលនីréseau
  • Informatique Sauvegarde
  • ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ / ក្រសួងទេសចរណ៍ដឺ Pass
  • កាត់បន្ថយ-feu (Firewalls)

Rikoooo s'engage à maintenir អ៊ុនដឺconfidentialitéវិសេសវិសាលdegré Les dernièresភាសារួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតថ្មី technologiques permettant អនក្ធាតរា៉ធារីឡាconfidentialitéដឺអ្នកប្រតិបតិ្តការ។ Toutefois, ទំនាក់ទំនង aucun mécanisme n'offre une securitization maximale ដែលជាផ្នែកមួយ une ដឺrisquéគឺ toujours បទបង្ហាញ lorsque ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែលើនៅ l'ចាក់ transmettre des renseignements បុគ្គលិក។

នីតិបញ្ញត្តិ

Rikoooo s'engage ការគោរពលក្ខណៈច្បាប់ដែល Les ដឺឡា Loi បារាំង

ការកែប្រែដឺសេចក្តីប្រកាស cette

Rikoooo mettra occasionnellement សម្រួល cette សេចក្តីប្រកាសដឺconfidentialité afin ដឺrefléterឡាSociétéនិង Les commentaires des membres ។ Rikoooo vous លើកទឹកចិត្តដល់សេចក្តីប្រកាស cette régulièrementពិគ្រោះយោបល់មួយចាក់êtreក្រៅផ្លូវការន្ធ័façonចឹង Rikoooo ដំណឹងអ្នកកូនសិស្ស។ que si vous pensez pas ការគោរព Rikoooo n'a សេចក្តីប្រកាស cette, s'il vous plaited contactez Rikoooo តាមរយៈ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះត្រូវបានការពារពីសំបុត្រឥតប្រយោជន៍។ អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីមើលវា។។ déploieronsការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សារៈសំាន់សាខាហាង Tous les អ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងអាចធ្វើទៅបានចាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស Le បញ្ហាrésoudre។
ភាសា