ភាសា

គោលនយោបាយវិញ

អ្នកអាចស្នើសុំបង្វិលសងប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ 30 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនៃការជាវនៃផែនការ Jumbo នេះ។ ការបង្វិលសងប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្ដល់ទម្លាប់ដោយ Rikoooo តែនៅក្នុងករណីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសជាមួយនឹងគណនី Jumbo របស់អ្នកដែលមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយការគាំទ្ររបស់យើង។ ក្នុងករណីនេះតែយើងនឹងបង្វិលសងវិញអ្នកបញ្ជាទិញទាំងមូលរបស់អ្នកនៅក្នុង 48 ម៉ោង។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបណ្តឹងសម្រាប់ហេតុផលណាមួយផ្សេងទៀត, យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកបានឬមិនបានសងប្រាក់វិញនោះ។


ភាសា