ಭಾಷೆಗಳು

FSX - Prepar3D
ಫೈಲ್ಸ್: 481
ಐಕಾನ್-FSX.png
ವಿಶೇಷ
ಫೈಲ್ಸ್: 8
internet.png
X-Plane 10
ಫೈಲ್ಸ್: 15
X-Plane10.png
X-Plane 9
ಫೈಲ್ಸ್: 7
XPlane9.png
ಉಚಿತ ಪದಬಂಧ
ಫೈಲ್ಸ್: 2
puzzle.png