ಭಾಷೆಗಳು

ಏರ್ಬಸ್
ಫೈಲ್ಸ್: 29
airbus.png
ಬೋಯಿಂಗ್
ಫೈಲ್ಸ್: 46
boeing.png
ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ
ಫೈಲ್ಸ್: 55
vieux_modeles.png
ಫೈಟರ್
ಫೈಲ್ಸ್: 37
chasseur_etranger.png
ಕಡಲ
ಫೈಲ್ಸ್: 4
Hydravion.png
ಎಂಬ್ರೇಯರ್
ಫೈಲ್ಸ್: 7
embraer.png
ಸೆಸ್ನಾ
ಫೈಲ್ಸ್: 9
cessna.png


ಗ್ಲೈಡರ್
ಫೈಲ್ಸ್: 10
planeur.png
ಬ್ರಿಟನ್-Norman,
ಫೈಲ್ಸ್: 2
ಬ್ರಿಟನ್-norman.png
ಎಟಿಆರ್
ಫೈಲ್ಸ್: 4
ATR.png
ಗ್ರಮ್ಮನ್
ಫೈಲ್ಸ್: 7
grumman.png
Pilatus
ಫೈಲ್ಸ್: 4
pilatus.png