ഭാഷകൾ

വിഷയം-ഐക്കൺ ചോദ്യം Fun with freeware aircraft

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 4 വർഷം - 1 മാസം മുമ്പ് 4 വർഷം #931 by DRCW

I thought it might be nice to help new simmers get more fun out of FSX. Before you read on it is important to note that the following procedure is for FSX boxed Gold Edition ONLY ( Not Steam). The Default aircraft in FSX are functional but can get a little boring after a while and as you become more addicted to flight simulation you begin to want more out of it. In this long step by step guide I will try to help you learn how to customize an aircraft with all the bells and whistles. Best of all it's free!!

Let's start with a popular model the Default Boeing 737-800. The textures are not all that impressive. We want an aircraft that you can download with better lines, curves and textures.

1)Download the Boeing 737-8K2 KLM New Livery PH-BXL File name(Posky_B738X-VC_KLM_NC_PH-BXL) Features 32 bit textures and is very close to payware quality and the wings are done to perfection. The guys at project open sky are great! Download at simivation.com civil jets release date Jan,30,2015. Once it is downloaded,extract the file to your desktop
So what is missing?
No wing views
No right seat view in VC
No bell sound in the Seat belt / No smoking switches
Modeled Switches work but no clicking sound in VC
No Passenger window(to simulate a seat position on the aircraft)
Sound is well... not so hot. One thing I don't like about most FSX and third party aircraft freeware are the outside sounds which are not pleasant to the ears and let's face it, how many real flights have you been on where you get a escort plane on the outside? You don't hear the engines and wind sounds from your window seat outside the aircraft do you? I mean it is cool to have outside sounds and views but we are simulating flying from positions inside the aircraft as either a pilot or passenger.
This model has wing flex and that is great but rather useless without an interior wing view.
We will fix one problem on this aircraft related to the flap audiophile continuing to run long after the position has been set.
There is more but I want to start with these items and if this post gets a good response, I will create part 2 with more features and fixes on this aircraft.
2) Download the Boeing 717-200 aircraft at rikooo.com We will use it in part 2.
This aircraft contains a lot of bells and whistles. If you download it from the above mentioned website it will automatically install the software for you. Okay we have the 2 main downloads so lets get started!
Make sure you have notepad set on your desktop
Files you will need from the FSX Default B737-800
Go to your start menu in windows and select Documents /Select new folder/Right click and name the folder B737 config.files then drag it to your desktop
Now open your FSX folder where ever it is located Example: Computer / C:/ Program files(x86)/Microsoft games/Flight Simulator X
Scroll down the list click on SimObjects and click to open the airplanes file folder. Scroll down to the B737_800 folder and open it.
Scroll down to the aircraft CFG folder and open it. We will copy and paste the following sections:
Category = airplane/[CameraDefinition.0]/[CameraDefinition.1]/[CameraDefinition.001]/[flaps.0]/[flaps.1]/[flaps.2]
You can also download them by highlighting below then copy and paste them to the blank notepad on your desktop and then move them to the B737 config.files folder you created on your desktop:

Category = airplane

[CameraDefinition.0]
Title = "Right Side Window"
Guid = {54F54B8A-3EC2-2D4E-8D10-B8F9D0F16ACC}
Description = View of the right wing from the passenger cabin
Origin = സെന്റർ
SnapPbhAdjust = സ്വിവൽ
SnapPbhReturn = FALSE
PanPbhAdjust = സ്വിവൽ
PanPbhReturn = FALSE
ട്രാക്ക് = ഒന്നുമില്ല
കാണിക്കുകഅക്സിസ് = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.8
ShowWeather = അതെ
InitialXyz = 3.2, 1.8, -5
InitialPbh = 5, 0, 100
XyzAdjust = TRUE
വിഭാഗം = എയർക്രാഫ്
MomentumEffect = TRUE
ClipMode = മിനിമം

[CameraDefinition.1]
Title = "Left Side Window"
Guid = {0ae3f864-da10-4e5a-977c-b9bba47d6f7a}
Description = View of the left wing from the passenger cabin
Origin = സെന്റർ
SnapPbhAdjust = സ്വിവൽ
SnapPbhReturn = FALSE
PanPbhAdjust = സ്വിവൽ
PanPbhReturn = FALSE
ട്രാക്ക് = ഒന്നുമില്ല
കാണിക്കുകഅക്സിസ് = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.8
ShowWeather = അതെ
InitialXyz = -3.2, 1.8, -5
InitialPbh = 5, 0, 260
XyzAdjust = TRUE
വിഭാഗം = എയർക്രാഫ്
MomentumEffect = TRUE
ClipMode = മിനിമം


[CameraDefinition.001]
Title = "Right Seat"
Guid = {8ff6c134-098d-409f-baec-caba3f683f98}
Origin = Virtual Cockpit
MomentumEffect = YES
SnapPbhAdjust = സ്വിവൽ
SnapPbhReturn = False
PanPbhAdjust = സ്വിവൽ
PanPbhReturn = False
ട്രാക്ക് = ഒന്നുമില്ല
ShowAxis = YES
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .6
SmoothZoomTime = 2.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = അതെ
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=0.94, 0.0, 0.0
InitialPbh=2, 0, 0


[flaps.0] //Trailing Edge Flaps
type = 1 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard = 0.8 // 0.0 .. 1.0
extending-time = 20 // seconds
flaps-position.0 = 0 // degrees
flaps-position.1 = 1 // degrees
flaps-position.2 = 2 // degrees
flaps-position.3 = 5 // degrees
flaps-position.4 = 10 // degrees
flaps-position.5 = 15 // degrees
flaps-position.6 = 25 // degrees
flaps-position.7 = 30 // degrees
flaps-position.8 = 40 // degrees
damaging-speed = 250 // KIAS
blowout-speed = 300 // KIAS
lift_scalar = 1.0
drag_scalar = 1.0
pitch_scalar= 1.0
system_type = 1 //Hydraulic

[flaps.1] //Inboard Leading Edge Flaps
type = 2 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard = 0.8 // 0.0 .. 1.0
extending-time = 2 // seconds
flaps-position.0 = 0 //
flaps-position.1 = 1.0 //
damaging-speed = 250 // KIAS
blowout-speed = 300 // KIAS
lift_scalar = 1.0
drag_scalar = 1.0
pitch_scalar= 1.0
system_type = 1 //Hydraulic


[flaps.2] //Outboard Leading Edge Slat
type = 2 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard = 0.8 // 0.0 .. 1.0
extending-time = 3 // seconds
flaps-position.0 = 0 //
flaps-position.1 = 0.5 //
flaps-position.4 = 1.0 //
damaging-speed = 250 // KIAS
blowout-speed = 300 // KIAS
lift_scalar = 1.0
drag_scalar = 1.0
pitch_scalar= 1.0
system_type = 1 //Hydraulic

With these files you can create a left and right wing view/ A right seat VC cockpit view / Fix the Audiophile error with the flaps. Keep this folder on your desktop so you can use it with other aircraft in the future.
Now we need to put these config files into the Boeing 737-8K2 KLM New Livery PH-BXL File name(Posky_B738X-VC_KLM_NC_PH-BXL) you downloaded and extracted to the desktop.
1) Open the folder Boeing 737-8K2 KLM
2) Scroll down to the Aircraft.CFG folder and open it
3)Scroll down bottom section then copy and paste sections [CameraDefinition.0]/[CameraDefinition.1]/[CameraDefinition.001] just above [pitot_static] make sure to keep a space between each section
4)Click file and save
Now the flap audiophile fix

1) Scroll down to the bottom of the 737-8K2 KLM cfg folder and delete all 3 flap sections

2) Copy and paste sections I provided above [flaps.0]/[flaps.1]/[flaps.2] make sure you have a space between sections

3)Click file and save

4) Close the CFG fileCustom Sound file (NOTE THIS INSTRUCTION IS INTENDED FOR YOUR PERSONAL USE ONLY DO NOT ATTEMPT TO TAKE CREDIT FOR OTHER PEOPLES WORK)

I am unable to copy my personal sound files into this medium so I will explain how you can create your own:

1)You can find custom sound files for FSX Example: type" simivation fsxsounds" in your search engine and go right to the sound folders page 1. There are pages of custom sound files to download complete with Sound CFG.(The CFG folder instructs FSX how and where to apply each sound file within the folder so you can hear flaps being lowered or engine starting etc...) You can create a custom sound folder through your documents and name it " my custom sounds"Go through the sound files you download through simivation.com ഒപ്പം pick out the sounds you like best, then put them in your custom folder

2) The folder I selected as my base sound folder was Realistic Boeing 757 Rolls-Royce RB211-535E4 Sound Pack for FS2004 and FSX. by Adam Murphy posted in 2010. The file is 102Mb large and the guy had some really great buzz-saw engine sounds which are well sampled. I use those sound files in 737-800 aircraft.

3) Download this file and then open it up and listen to the different samples and note the file names of each sample. I kept many of Adams sounds and used his Sound.config file as a base to change the external sounds to internal

4) Download all the files that interest you (note you must first download and extract them to your desktop before you can open and listen to the samples contained within) I selected at least 10 separate files from 737s to 777s and so on.

5)Once again create a folder from your windows start menu / Documents/ New folder/ Name the folder Custom Sounds and then drag it to your desktop. Listening to all the sound files you downloaded find those samples you like the most and copy them in Custom Sounds. This process may take some time but there is really no hurry and the goal is to make your dream aircraft sounds real to you! Try to get more than one cabin sound you like or APU sound/ landing gear / engine etc... You should be able to come up with 50 different sounds that please you.

Creating the sound folder for the 737-8K2 KLM Note, outside sounds usually are named starting with"x"

1) It is far easier to use a sound folder that has a config file(CFG) already created than to formulate one yourself. I chose Adam Murphy's file for that very reason. It is a large file that has most of the bases covered. I kept many of his sounds and changed the ones I liked better from other folders I downloaded.

2) Now that you have created Custom Sounds folder and loaded it with the best sounds you could find, it is time to copy and paste those files into the folder you have selected to be your base file(in my case Realistic Boeing 757 Rolls-Royce RB211-535E4 Sound Pack for FS2004 and FSX. by Adam Murphy posted in 2010. )

3) Open up your base folder and place it on the right side of the screen / Open up your Custom Sounds folder and place it on the left side so you can view both files side by side

4)Before you can copy and paste the file sounds you want to change you must first rename it to match the base folders file name otherwise you would have to create a config (CFG) file yourself . Since the base file already contains A CFG, the following example is all you need to do:Base FILE NAME YOUR CUSTOM SOUNDS NAME757_Cabin INT_CabinYou must right click and rename the INT_Cabin sound you selected and rename it 757_Cabin then copy and paste it into your base folder. (Note that these files are case sensitive so you must rename them exactly as they are written in the base folder) You should then be prompted to Copy and replace that folder. Select Yes. Now the CFG file will read the new sound sample you placed in it.

5) Repeat this process until you feel you have all the sounds put in that you want.

Now it is time to test your custom sound1) Back up the original sound folder in the 737-8K2 KLM by renaming it 737 sound.backup and drag it to your desktop or place it in your documents folder either way.

2) Delete the sound folder in the 737-8K2 KLM

3) Copy and Paste the base file sound folder you have customized into the 737-8K2 KLM folder and rename it " sound "Okay, So far we have put in both the left and right wing views / added a right seat view in VC / Fixed the audiophile error issue with the flaps / created a custom sound folder for your aircraft.

Before I create a part 2" Bells and whistles and other fixes" of this Instruction I want to see how the responses go for this one. Last let us put your new aircraft into FSX and run it!

Open FSX / SIMOBJECTS/ the copy and paste the 737-8K2 KLM file into the Airplanes folder that's it!

അവസാനം എഡിറ്റുചെയ്തത്: 1 വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം 8 മാസം മുമ്പ് DRCW.

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

  • അനുവദനീയമല്ല: പുതിയ വിഷയം സൃഷ്ടിക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: മറുപടി നൽകാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എഡിറ്റ്.
മോഡറേറ്റർമാർ: Gh0stRider203
0.171 നിമിഷങ്ങൾ: പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം
ഭാഷകൾ