ഭാഷകൾ

Doppelraab നാലാമൻ v4d FS2004

വേണ്ടി FSX അനുയോജ്യമായ വേരിയൻറ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. FS2004 നായുള്ള ഡോപ്പൽ‌റാബ് ഗ്ലൈഡർ. തുടക്കക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് രണ്ട് സീറ്റ് ഗ്ലൈഡർ.


ഭാഷകൾ