ഭാഷകൾ

Glaser-Dirks ഡിജി-101 ജി FS2004

വേണ്ടി FSX അനുയോജ്യമായ വേരിയൻറ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിന് ഒരു സീറ്റ് ഗ്ലൈഡർ. ആദ്യ വിമാനം 1974 ആയിരുന്നു.


ഭാഷകൾ