Talen

Algemene Verkoop van Rikoooo.com

preambule:
Deze website www.Rikoooo.com is eigendom van de self-aannemer BENDER Erik (hierna te noemen Rikoooo), waarvan de maatschappelijke zetel te 107 chemin port de poort, 31410 Noé, met het handelsregister ingeschreven onder nummer Siret 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. Het doel van deze algemene voorwaarden van de verkoop is om de voorwaarden en de voorwaarden waaronder de verkoop tussen Rikoooo en haar klanten op deze website worden afgesloten definiëren. De validatie van het pictogram, zodat de koper om kennis te maken met te worden en zich te houden aan de huidige algemene voorwaarden van de verkoop zal onherroepelijk en definitief toestemming van zijn kant vormen over alle bepalingen in de algemene voorwaarden van de verkoop.

Artikel 1 - Doel en toepassingsgebied
1.1- Deze algemene verkoopsvoorwaarden prevaleren boven enig ander document van de koper, en met name over de algemene voorwaarden van de aankoop, tenzij uitdrukkelijk en voorafgaande denigrerende toestemming van ons bedrijf.
1.2 - Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten door ons bedrijf op haar website, tenzij specifieke overeenkomst voorafgaand aan de orde schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
1.3 - Elk ander document dan deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder catalogi, prospectussen, advertenties, mededelingen, is slechts indicatief en niet-bindend. De foto's en afbeeldingen op de website zijn slechts indicatief en niet de verantwoordelijkheid van de verkoper zich niet inlaten.

Artikel 2 - Intellectuele Eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen weergegeven op de site www.Rikoooo.com zijn gereserveerd en zijn het exclusieve eigendom van Rikoooo of haar leveranciers en worden beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendom voor de hele wereld en ontwerpen, modellen, octrooien, plannen en in het algemeen alle documenten van allerlei aard overhandigd of gezonden door Rikoooo naar de klant zijn het exclusieve eigendom van Rikoooo of haar leveranciers.

Artikel 3 - Bestellingen
3.1 - Producten te koop aangeboden door Rikoooo zijn die gepresenteerd op www.Rikoooo.com en waarvan de wezenlijke kenmerken worden hier beschreven. Overeenkomstig artikel L. 111-1 van de Code, dat bepaalt dat "iedere professional die goederen of diensten verkoopt zal, voorafgaand aan de ondertekening van het contract, zet de consument in een positie om de wezenlijke kenmerken van de goederen kennen of diensten "het bedrijf laat Rikoooo de klant, voorafgaand aan de bestelling, om aanvullende informatie over deze producten vragen per telefoon of per e-mail naar de cijfers in de preambule van deze algemene verkoopvoorwaarden.
Rikoooo verbindt zich ertoe de klant met eventuele aanvullende informatie die hij wenst te verkrijgen als hij zichzelf niet als voldoende geïnformeerd door de beschrijving en de kenmerken van de verkochte op de hierboven genoemde website producten.
Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de bestelde producten beantwoorden aan zijn behoeften en de bestemming, de klant die enkel en alleen verantwoordelijk is voor de conformiteit van de producten aan het gebruik waarvoor het bestemd is.
3.2 - Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Rikoooo bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat het zal gecommuniceerd hebben. De verkoop zal pas na bevestiging van de bestelling worden gesloten.
Rikoooo behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper opgegeven informatie, bij het nemen van een bestelling, engageert de klant: in geval van een fout in de adresgegevens van de ontvanger, de verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van het leveren van het product gehouden.
3.3 - Rikoooo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen of verbeteringen die zij nodig acht te allen tijde aan haar producten te maken, zonder dat dit wordt gerechtvaardigd door de klant, de weigering van acceptatie en behoudt zich het recht voor om op het moment van het verwijderen van een van de producten die op de website, kan deze weglating in geen geval rechtvaardigen de zijde van de klant, een aantal beschadigingen die. Als een product zou worden geschrapt en de klant wilde niet aan een ander identiek of soortgelijk product te kiezen, zou zijn bestelling geannuleerd rechtswege en de verrichte betalingen zou worden terugbetaald.
Rikoooo's productaanbod beschikbaar zijn binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en voor producten die niet in de lokalen Rikoooo zijn opgeslagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van haar leveranciers, die buiten de controle van Rikoooo. In geval van onbeschikbaarheid van de producten na het plaatsen van de bestelling, Rikoooo verbindt zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte, per e-mail, internet of e-mail. De klant kan dan zijn bestelling te annuleren en Rikoooo zullen terugbetalen aan hem, zo spoedig mogelijk, elk bedrag dat het zou kunnen hebben verzameld van de klant.
Elke niet-beschikbaarheid van de producten, om welke reden dan ook, kan in geen geval aanleiding tot de betaling door Rikoooo van enkele schade en belangen of bepaalde uitgaven van welke aard dan ook te geven.

Artikel 4 - Leveringen
De levering van het immaterieel actief wordt gemaakt direct na bevestiging van de betaling.

Artikel 5 - Prijs
De verkoopprijzen van de producten worden vastgesteld door het tarief van kracht zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling. Rikoooo behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment en in het geval van variatie in de prijzen te wijzigen, zullen de prijzen van toepassing die van kracht zijn op de datum van ontvangst van de bestelling.
De prijzen en is genoteerd aan www.rikoooo.com prijzen zijn in euro en zijn inclusief BTW. Ze zijn na aftrek van kortingen en exclusief verzendkosten of verzendkosten.

Artikel 6 - Betaling
6.1 - Betaling
De betaling van de bestelde op de site www.rikoooo.com producten wordt contant gedaan op bestelling via Paypal of 2Checkout (CB) of een cheque.
6.2 - Niet-betaling / Eigendomsvoorbehoud clausule
Elk incident van betaling zal toestaan ​​Rikoooo aan de uitvoering van alle uitstaande orders van de klant op te schorten, zonder dat deze laatste in staat tot enige schadevergoeding of vrijwaringen van welke aard dan ook claimen. Bovendien moet de koper vergoeden Rikoooo alle kosten voor de invordering van niet-betaalde bedragen, met inbegrip van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de verschuldigde bedragen, zonder afbreuk te doen aan andere schadevergoedingen en interesten.
Wanneer de verkochte producten niet volledig worden betaald op het moment van levering, Rikoooo behoudt zich het eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom prijs en de bijbehorende accessoires, betaling in de zin van deze clausule wordt begrepen door de collectie prijzen op Rikoooo. In geval van wanbetaling 8 dagen na een aanmaning per aangetekende brief met ontvangstbewijs en mislukte, zal de verkoop geannuleerd worden van rechtswege als goed lijkt te Rikoooo onverminderd alle andere schade en rente.

Artikel 7 - Garantie van zichtbare en verborgen gebreken
Rikoooo garandeert dat de producten voldoen aan de Franse en Europese regelgeving van kracht zijnde hen, zoals ze bestaan.

Artikel 8 - Nominatieve informatie
Rikoooo verbindt zich ertoe de informatie niet door de opdrachtgever, die vertrouwelijk is doorgegeven aan derden door te geven. Deze informatie zal enkel gebruikt worden door Rikoooo interne diensten op bestelling van de klant te verwerken. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 1978 januari, heeft de klant recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit te doen, is het voldoende om online of per post toe te passen, met vermelding van de naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, het referentienummer van de klant.

Artikel 9 - Overmacht
Rikoooo kan worden ontheven van alle of een deel van haar verplichtingen zonder de mogelijkheid om enige schadevergoeding te eisen van deze in het geval van toeval of overmacht het voorkomen of vertragen van de activering van de producten of van een deel van hun elementen.
Als het evenement duurt meer dan dertig dagen na de datum van het optreden, kan het contract van de verkoop door ons bedrijf en haar klanten gesloten worden beëindigd door de meest gerede deel, zonder dat een van de partijen kan aanspraak maken op schadevergoeding. Deze opzegging treedt in werking op de datum van de eerste presentatie van de aangetekende brief met AR opzegging van de genoemde koopovereenkomst.

Artikel 10 - Bevoegdheid
Door uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, zal de Rechtbank van Koophandel van ons hoofdkantoor zelf verantwoordelijk voor eventuele geschillen of voor een procedure met betrekking tot de vorming, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle operaties De verkoop van Rikoooo producten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle verkoop door Rikoooo zijn onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 11 - Waiver
Het feit dat ons bedrijf niet, op een gegeven moment, maken zelf van een van de bepalingen daarvan, kan geen afstand doen van het recht om te vertrouwen op deze clausules op een latere datum.