ਭਾਸ਼ਾ
ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰੋ
ਮਿਸਟਰ ਬੈਰਡਰ ਏਰਿਕ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

FR8920041010160991633D03NUMX

ਬੈਂਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਕੋਡ PSSTFRPPTOU

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ