Języki
Zaloguj się na swoje konto
Rejestruję się
Lub zaloguj się za pomocą

Ogólne Warunki Sprzedaży Rikoooo.com

Preambuła:
Ta strona www.Rikoooo.com jest własnością własny wykonawcy BENDER Erik (zwany dalej Rikoooo), którego siedziba znajduje się w 107 portu Chemin de portu, 31410 Noé, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem Siret 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. Celem tych ogólnych warunków sprzedaży jest określenie warunków i warunki sprzedaży między Rikoooo a jej klientami są zawarte na tej stronie. Walidacja ikony umożliwiające nabywcy do zapoznania się z oraz do przestrzegania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży stanowić będzie nieodwołalne i ostateczne zgody z jego strony na wszystkich postanowień zawartych w ogólnych warunkach sprzedaży.

Artykuł 1 - Cel i zakres
1.1- Te ogólne warunki sprzedaży przeważają nad jakimkolwiek innym dokumencie kupującego, aw szczególności o wszelkich ogólnych warunków zakupu, chyba wyraźnej i uprzedniej uwłaczający zgody naszej firmy.
1.2 - Te ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży produktów naszej firmy na swojej stronie internetowej, chyba że szczególne porozumienie przed kolejności uzgodnione na piśmie między stronami.
1.3 - każdy inny dokument, niż tych ogólnych warunków sprzedaży, w szczególności katalogi, prospekty, reklam, ogłoszeń, ma jedynie charakter orientacyjny, pozaumownych. Fotografie i grafiki prezentowane na stronie mają jedynie charakter orientacyjny i nie angażują odpowiedzialności sprzedającego.

Artykuł 2 - Własności Intelektualnej
Wszystkie teksty, komentarze, rysunki i zdjęcia zamieszczone na stronie www.Rikoooo.com są zastrzeżone i stanowią wyłączną własność Rikoooo lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim i własności intelektualnej dla całego świata i wzorów, modeli, patentów, planów i ogólnie wszystkie dokumenty wszelkiego rodzaju dostarczone lub wysłane do klienta Rikoooo są wyłączną własnością Rikoooo lub jej dostawców.

Artykuł 3 - Zamówienia
3.1 - Produkty oferowane do sprzedaży przez Rikoooo są te prezentowane na www.Rikoooo.com i którego cechy istotne są tutaj opisane. Zgodnie z artykułem L. 111-1 Kodeksu Konsumentów, który stanowi, że "każdy profesjonalista, który sprzedaje towary lub usługi, przed zawarciem umowy, to konsumentowi w stanie znać podstawowe cechy towaru lub usługi ", firma Rikoooo pozwala klientowi przed każdym złożeniu zamówienia, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych produktów przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na liczby pojawiające się we wstępie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
Rikoooo zobowiązuje się dostarczyć klientowi wszelkich dodatkowych informacji, których chce uzyskać, gdyby nie uważa się dostatecznie poinformowana przez opis i właściwości produktów sprzedawanych na wyżej wymienionej stronie.
Jednak to w gestii klienta, aby upewnić się, że zamówione produkty odpowiadają jego potrzeb i przeznaczenia, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność produktów do użytku, do którego jest przeznaczony.
3.2 - Automatyczne systemy zapisu są uznawane za dowód charakteru, treści i daty złożenia zamówienia. Rikoooo potwierdza akceptację jej zlecenie do klienta na adres e-mail, który będzie już przekazane. W sprzedaży zostanie zawarta dopiero po potwierdzeniu zamówienia.
Rikoooo zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia od klienta, z którymi istnieje spór odnoszący się do wypłaty poprzedniej kolejności. Informacja podana przez nabywcę, podczas wykonywania zamówienia, zobowiązuje klienta: w przypadku błędu w danych adresowych odbiorcy, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia produktu.
3.3 - Rikoooo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń, które uzna za konieczne w każdej chwili do swoich produktów, nie będzie to uzasadnione przez klienta, odmowy przyjęcia oraz zastrzega sobie prawo do W czasie usuwania jeden z produktów znajdujących się na jego strona internetowa, to usunięcie nie może w żadnym wypadku uzasadniać ze strony klienta, niektóre szkody, które są. Jeśli produkt miał być usunięty, a klient nie chce wybrać inny identycznego lub podobnego produktu, jego zlecenie zostanie anulowane ipso iure i płatności dokonywane będą zwracane.
Oferta produktów Rikoooo dostępne są w granicach dostępnych zasobów oraz produktów nie są przechowywane w siedzibie Rikoooo, z zastrzeżeniem dostępności swoich dostawców, które są poza kontrolą Rikoooo. W przypadku niedostępności części produktów po złożeniu zamówienia, Rikoooo zobowiązuje się poinformować klienta jak najszybciej, drogą mailową, Internet lub e-mail. Klient może następnie zrezygnować z zamówienia i Rikoooo zwróci na niego, tak szybko, jak to możliwe, każdą sumę, że mogło być zebrane z klientem.
Każda niedostępność produktów, niezależnie od przyczyny, nie może w żadnym wypadku stanowić podstawę do zapłaty przez Rikoooo niektórych szkód i interesów lub niektórych wydatków jakiegokolwiek rodzaju.

Artykuł 4 - Dostawy
Dostarczenie składnika wartości niematerialnych jest wykonana natychmiast po zatwierdzeniu płatności.

Artykuł 5 - cena
Ceny sprzedaży produktów są ustalane taryfy obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Rikoooo zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie w przypadku zmienności cen, ceny stosowane będą te, w efekcie w dniu otrzymania zlecenia.
Ceny i ceny notowane na www.rikoooo.com podane są w euro i zawierają podatek VAT. Są po odjęciu ewentualnych rabatów i wyłączeniem kosztów dostawy lub wysyłki.

Artykuł 6 - Płatności
6.1 - Płatności
Wypłata zamówionych produktów na www.rikoooo.com miejscu odbywa się gotówką w dniu zamówienia przez Paypal lub 2Checkout (CB) lub czekiem.
6.2 - Niepłacenie / zastrzeżenie tytułu
Jakikolwiek incydent wpłaty będą uprawniały Rikoooo zawiesić wykonywanie wszystkich zaległych zleceń klienta, bez możliwości badania przez te zastrzeżenia żadnych szkód lub odszkodowań wszelkiego rodzaju. Ponadto, kupujący zwracają Rikoooo wszystkie koszty poniesione w odzyskiwaniu zaległych kwot, w tym Odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 10% kwot należnych, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych uszkodzeń i zainteresowania.
Gdy produkty sprzedawane nie są wypłacane w całości w momencie dostawy, Rikoooo zastrzega właściwość do momentu całkowitej zapłaty ceny podstawowej i odpowiednich akcesoriów, płatności w rozumieniu tej klauzuli jest rozumiane przez gromadzenie cenie o Rikoooo. W przypadku domyślnego 8 dni po wezwaniu wysłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieskuteczne, sprzedaż zostanie anulowane z mocy prawa, jeżeli dobra wydaje Rikoooo bez uszczerbku dla wszelkich innych uszkodzeń i odsetek.

Artykuł 7 - Gwarancja widocznych i ukrytych wad
Rikoooo gwarantuje, że jej produkty są zgodne z francuskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi nich, jak one istnieją.

Artykuł 8 - mianownik informacji
Rikoooo zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim informacje przekazane mu przez klienta, który jest poufny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie przez Rikoooo usług wewnętrznych przetwarzać zamówienie klienta. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 6 stycznia 1978, klient ma prawo do dostępu, sprostowania i opozycji do danych osobowych, które go dotyczą. Aby to zrobić, wystarczy złożyć wniosek online lub za pośrednictwem poczty, podając nazwisko, imię, adres i, jeśli to możliwe, numer referencyjny klienta.

Artykuł 9 - Siła wyższa
Rikoooo może być zwolniony z całości lub części swoich zobowiązań, nie będąc w stanie starać się o odszkodowanie od niego w razie nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej zapobieganie lub opóźnianie aktywację produktów lub niektórych ich elementów.
Jeżeli zdarzenie trwa dłużej niż trzydzieści dni od dnia ich wystąpienia, umowa sprzedaży zawarta przez naszą firmę i jej klienta może zostać rozwiązana przez jej najbardziej sumienny części bez żadnej ze stron może dochodzić odszkodowania. Ten rezygnacji będą obowiązywać w dniu pierwszej prezentacji listu poleconego z AR wypowiadającego wspomnianej umowy sprzedaży.

Artykuł 10 - Jurysdykcja
Dzięki wyraźnej zgody między stronami, Sąd Gospodarczy naszej siedzibie będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory lub do wszelkich postępowań związanych z tworzeniem, wykonania lub interpretacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, a wszystkie operacje sprzedaży produktów Rikoooo. Te ogólne warunki sprzedaży i całej sprzedaży Rikoooo podlegają prawu francuskiemu.

Artykuł 11 - Uchylenie
Fakt, że nasza firma nie jest, w danym momencie, skorzystać z którejkolwiek z klauzul niniejszej publikacji nie może zrzec się prawa do powoływania się na tych klauzul w późniejszym terminie.