ژبې

لطفا د برېښليک پتې د خپل ګڼون په تړاو ته ننوځي. ستاسو د کارن-نوم به د ایمیل په دوتنه ادرس ته راولي شي.

ژبې