භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ප්රශ්නය Craters of the Moon.....

තව
සතියකට 2 වසර 1 #696 by PAYSON

One of the newer scenery downloads, Craters of the Moon, is very well done. I live in Idaho, just 100 or so miles from it..... SPECTACULAR!!!! If you are a JUMBO member and have space on your hard drive, try it. It's absolutely worth it. If you don't have a JUMBO account, it could take a very long time downloading. But, all that aside, it is cool.

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ Yustinzz

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.217 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා