භාෂා

Profile for blaireau

  • පරිශීලක වර්ගය: පරිශීලක
  • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක් අලුත් සාමාජිකයෙක්
  • ලියාපදිංචි දිනය: 12 දෙසැම්බර් 2008
  • අවසන් පිවිසීම: 4 වසර 5 මාස ගණනකට පෙර
  • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
  • දේශීය වේලාව: 15: 49
  • පැතිකඩ අදහස්: 99

0.106 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය