භාෂා

ඩයිල්වියුටර් සඳහා පැතිකඩ

  • පරිශීලක වර්ගය: පරිශීලක
  • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක් අලුත් සාමාජිකයෙක්
  • ලියාපදිංචි දිනය: 27 ජනවාරි 2017
  • අවසන් පිවිසීම: 1 වසරේ 4 මාස ගණනකට පෙර
  • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
  • දේශීය වේලාව: 08: 45
  • තැපැල්: 4
  • පැතිකඩ අදහස්: 2340dylviutter's recent posts

හසුන් මාතෘකාව පිළිතුරු / දසුන් පසුගිය තැපැල්
මාතෘකාව-අයිකනය
rikoooo, 3 years 5 days ago
වර්ගය: යෝජනාවක් කොටුව
පිළිතුරු:68
Views:101k
පසුගිය තැපැල් by තාරා
7 මාස 3 මීට දින තුනකට පෙර
මාතෘකාව-අයිකනය
ඩිල්විත්ටර්, 2 අවුරුදු 4 මාස කිහිපයකට පෙර
වර්ගය: යෝජනාවක් කොටුව
පිළිතුරු:0
Views:9027
පසුගිය තැපැල් by ඩිල්විත්ටර්
2 වසර 4 මාස ගණනකට පෙර
මාතෘකාව-අයිකනය
rikoooo, 3 years 5 days ago
වර්ගය: යෝජනාවක් කොටුව
පිළිතුරු:68
Views:101k
පසුගිය තැපැල් by තාරා
7 මාස 3 මීට දින තුනකට පෙර
මාතෘකාව-අයිකනය
rikoooo, 3 years 5 days ago
වර්ගය: යෝජනාවක් කොටුව
පිළිතුරු:68
Views:101k
පසුගිය තැපැල් by තාරා
7 මාස 3 මීට දින තුනකට පෙර
0.140 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය