භාෂා

Profile for yakndi

  • පරිශීලක වර්ගය: පරිශීලක
  • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක් අලුත් සාමාජිකයෙක්
  • ලියාපදිංචි දිනය: 12 පෙබරවාරි 2017
  • අවසන් පිවිසීම: 3 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර
  • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
  • දේශීය වේලාව: 03: 55
  • පැතිකඩ අදහස්: 154

0.112 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය