භාෂා

Profile for theofratos

  • පරිශීලක වර්ගය: පරිශීලක
  • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක් අලුත් සාමාජිකයෙක්
  • ලියාපදිංචි දිනය: 25 දෙසැම්බර් 2017
  • අවසන් පිවිසීම: 2 වසර 4 මාස ගණනකට පෙර
  • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
  • දේශීය වේලාව: 00: 53
  • පැතිකඩ අදහස්: 320

0.125 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය