භාෂා

Profile for milck

  • පරිශීලක වර්ගය: පරිශීලක
  • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක් අලුත් සාමාජිකයෙක්
  • ලියාපදිංචි දිනය: 15 අගෝස්තු 2018
  • අවසන් පිවිසීම: 1 වසරේ 5 මාස ගණනකට පෙර
  • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
  • දේශීය වේලාව: 01: 04
  • පැතිකඩ අදහස්: 62

0.108 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය