භාෂා

Profile for leandroangh

  • පරිශීලක වර්ගය: පරිශීලක
  • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක් අලුත් සාමාජිකයෙක්
  • ලියාපදිංචි දිනය: 23 ජුනි 2019
  • අවසන් පිවිසීම: 10 මාස 1 සතියකට පෙර
  • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
  • දේශීය වේලාව: 09: 55
  • පැතිකඩ අදහස්: 1

0.100 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය