භාෂා
සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අමුත්තන්ගේ
පරිශීලක නාමය: මුරපදය: මාව මතක තබා ගන්න

Profile for BednarO

BednarO's Avatar
 • නිලය: අලුත් සාමාජිකයෙක්
 • අලුත් සාමාජිකයෙක්
 • ලියාපදිංචි දිනය: 17 නොවැම්බර් 2019
 • අවසන් පිවිසීම: 2 මාස 2 සති පෙර
 • වේලා කලාපය: UTC + 0: 00
 • දේශීය වේලාව: 11: 46
 • පැතිකඩ අදහස් : 1

අත්සනපණිවිඩ 0 ක්
 • පිටුව:
 • 1

BednarO's recent posts

කිසිදු තැපැල්
 • පිටුව:
 • 1
0.112 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය