භාෂා

avions-cat.png
helico_cat.png
scenes_cat.png
divers_cat.png
ගොනු: 215
ගොනු: 28
ගොනු: 10
ගොනු: 7
08-10-2004 නිර්මාණය
08-10-2004 වෙනස් කලේය
බාගත කිරීම්: 37 130
ප්රමාණය: 26.7 මෙබ
මෙම ලප වැනි autogen ඇති අසම්පූර්ණ විනාශ ලෙස, දේවල් සංඛ්යාව නිවැරදි හෝ වැරදි පේටන්ට් බලපත්ර ලැබීම් තුළින්, පරිගණකය කන්න විට ක්රමානුකූලව වෙනස්කම් හානිවීමට. වැඩි සතුටක් ගුවන් යානය තවත් වෙනත් ප්රශ්න සහ චිත්රක හා gameplay සකසන ඇත. වැඩිදුර කියවන්න
අනුකූල FS2004 සමඟ අනුකූල වේ
කර්තෘ මයික්රොසොෆ්ට්
ගොනුවේ නම fs91upd.exe

භාෂා