භාෂාඇන්ටනෝව්
ගොනු: 10
Antonov.png
Tupolev
ගොනු: 7
Tupolev.jpg
Socata
ගොනු: 1
Socata.png
Hawker Beechcraft
ගොනු: 4
logoHawkerBeechcraft.png
Bombardier Aéronautique
ගොනු: 6
Bombardier_Aeronautique.png


Seaplane
ගොනු: 4
Hydravion.png
Embraer
ගොනු: 7
embraer.png
සෙස්නා
ගොනු: 9
cessna.png


යාන්ත්රික
ගොනු: 10
planeur.png
Britten-නෝමන්
ගොනු: 2
britten-norman.png
ATR
ගොනු: 4
ATR.png
Grumman
ගොනු: 7
Grumman.png
Pilatus
ගොනු: 4
pilatus.png