භාෂා

ලොක්හීඩ් L-1049H සුපර් කොන්ස්ටලේෂන් FSX

තොරතුරු

FS2004 අනුකූල අනුවාදය සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න

විශාල භාණ්ඩ දොරවල් හා වඩාත් බලවත් එන්ජින් සවි කර, එම L1049H හෙවත් 'සුපර් එච් "හෝ" Husky "සුපර් ජී කොන්ස්ටලේෂන් ක පරිවර්තනය මගී / භාණ්ඩ සංස්කරනයයි. රේඩාර් නාස් අබෞද්ධයන්ට ඇතිවාවත් ද ටිප් වැව් සහිතව සහ රහිතව ගුවන් යානා නියෝජනය හතර ආකෘති වන, ඇසුරුම තුල අන්තර්ගත වේ.
repaints හතර ඇතුළත් වේ: 1967 කැපිටල් එයාර්වේස්, ස්වාභාවික ලෝහ අනුවාදය, රියල් Aerovias හා Airlift. ශබ්ද සහ VC ඇතුළත් වේ

තොරතුරු