භාෂා

PWDT ඉඩ දෙන්න, L-410 Turbolet FS2004

තොරතුරු

අථත්ය නියමු කුටියේ චාරිත්රය සහ ශබ්ද සමග ඉතා කදිම එකතු කිරීම FS410 සඳහා ඉඩ දෙන්න, L-2004 Turbolet ක, අභිරුචි සම්මත මිණුම් සමග විවිධ ප්රභේද හතරක් ඇතුළත් වේ.


මෙම ඉඩ දෙන්න, L-410 Turbolet ට්වින්-එන්ජිම කෙටි පරාසයක ප්රවාහන ගුවන් යානා, චෙක් ගුවන් යානා නිෂ්පාදක බලමු විසින් නිපදවන, මගී ප්රවාහන කටයුතු සඳහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා වේ. 1969 බැවින්, 1,100 airframes වඩා නිෂ්පාදනය කර ඇත. (විකිපීඩියා)

sHA-විද්යාගාර 2HA-විද්යාගාර 3HA-නායක ගුවන් භට 2HA-නායක ගුවන් භට 3HA-ලා ඕස් 1HA-ලා ඕස් 3HA-YFC 1HA-YFC 2

තොරතුරු