භාෂා

බෝයිං 747-2U3B ෆුකට් ගුවන් FS2004

තොරතුරු

කැපී පෙනෙන ගුණාත්මක පැවතිම අගය සඳහා නැවත ඉතා හොඳ තලය. ස්ථාපනය තුලදී, ඔබ වම් හෝ සංස්කරණය අයිතිය මණ්ඩලය සමග "සම නියමුවා" කිරීමට මණ්ඩලයක් සමග අනුවාදය "නායක" එක්කෝ ස්ථාපනය කිරීමට අනුවාද දෙකක් අතර තෝරා ගත හැකිය.

ෆුකට් ගුවන් (ෆුකට් ගුවන් සමාගම) තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පදනම් කරගත් ගුවන් සමාගමක් වේ. වත්මන් ගුවන් බෝයිං 747 හා 737 එහි යානා කුලී විශේෂඥ

තොරතුරු