භාෂා

Fairchild 24-R2 1938 FS2004

තොරතුරු

එක්සත් ජනපද ගුවන් සේනාංකය සහ සිවිල් ප්රජාව සඳහා 1938 නිර්මාණය ඒ seaplane. පියාසර කිරීමට සතුටක්, යථාර්ථවාදී පියාසැරි ආකෘතියද, 3D නියමු කුටියේ, පරාවර්තන, හොඳින් උපුටා රූප, පැරණි ශබ්ද. උත්සාහ කළ යුතුයි! මෙම Fairchild 24 වූ සැහැල්ලු ගුවන් යානා ඇමරිකානු 1930s විය. එය තනතුර නගර සභාව-61 යටතේ හමුදා ප්රවාහන ගුවන් යානා ලෙස USAAC විසින් භාවිතා කරනු ලබයි.

තොරතුරු