භාෂා

Dinfia IA35-II Huanquero FS2004

තොරතුරු

විස්තර ඓතිහාසික ආජන්ටිනියානු ආකෘතිය විශිෂ්ට හා දුර්ලභ පිටපත් කිරීම, එය මිදි වතු ලෙස සොයා ගන්නා ලද අතර අගය කළ ටිකක් මැණික්.
පළමු නිෂ්පාදනය ගුවන් යානා 620 මාර්තු 3190 පියාසර අතර 9 hp IA 21 එල් Indio 1953 සිලින්ඩර් වායු සිසිල් මරණයන් රේඩියල් එන්ජින් දෙක විසින් තල්ලු, පළමු මූලාකෘති, 29 සැප්තැම්බර් 1957 පියාසර කරන ලදී. 41 ඒකක මුළු ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙන්න පළමු මූලාකෘති කාලය කෙටි වීඩියෝ ය:

තොරතුරු