භාෂා

Sikorsky - S76 නෙමෙක් FS2004

තොරතුරු

මෙම Sikorsky S-76 හෙලිකොප්ටර් ආත්මයාණන් එක්සත් ජනපද නිෂ්පාදක Sikorsky ගුවන් යානා සංස්ථාව විසින් වාණිජ නිෂ්පාදන වේ, බහුකාර්ය මධ්ය helico වේ. එය තල හතරක් සහ ආපසු ලබා ගොඩ ආම්පන්න සමග බමක දෙක බැගින් සමන්විත වේ.

payware පෙර විශිෂ්ට එකතු කිරීම FS2004 දැන් නෙමෙක් සැලසුම් විසින් 2011 සිට පැවතිම අගය. 4 repaints ප්ලස් ඉතා ලස්සන 2D මණ්ඩලයක් 3D නියමු කුටියේ ඇතුළත් වේ. අවවාදයයි, එය ශ්රමික කියවීමට ඉතා වැදගත් වේ.

තොරතුරු