භාෂා

Dehavilland Bombardier Dash8-Q311 - අයිස්ලන්ත වෙරළාරක්ෂක බලකාය FSX

තොරතුරු

මෙම FS2004 අනුකූල අනුවාදය සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
එය මගහැර ගන්න එපා ! විශිෂ්ට ඇඩ් ඔන් උසස් තත්වයේ, පරිපූර්ණ නමුත් සරල සහ ඉතා ප්රසන්න ගුවන්. නවීකරණය කරන 2D මණ්ඩලයක්, යාවත්කාලීන ගතික උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන, පූර්ණ, ශබ්ද, පූර්ණ චලනය වන කොටස්, ගතික දිස්නය ප්රයෝග, airstair මෙහෙයුම් භාණ්ඩ දොර, මතුපිට රේඩාර්, FLIR හා SLAR සමග නව නිර්මාණය. වෙතින් නව ස්ථාවර තැන්පතු, HTML චෙක්පත් / ref ලැයිස්තු හා වඩා.

තොරතුරු