භාෂා

පොස්කි බෝයිං 737-800 හරි එයාර්වේස් FSX

තොරතුරු

සුපුරුදු පරිදි සුපිරි බෝයිං 737-800 FSX අථත්ය කොක්පිට් සහ 3D මාදිලිය පොස්කි (දැන් නිදහස් ස්කයි ව්යාපෘතිය), ඕකි එයාර්වේස් කුඩා චීන සමාගම නැවත පුළුල් කිරීම (අනෙක් චීනය මෙන්), මෙම ඇඩෝනය ඉතා හොඳයි, උපදෙස් කියවීමට අමතක නොකරන්න

තොරතුරු