භාෂා

ටැප් පෘතුගාල ඇසුරුම FSX & P3D

තොරතුරු

TAP පෘතුගාලයේ වර්ණ දී එයාර්බස් A319, A320, A330 හා A340 (උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන සමග සියලු) ඇතුළු විශිෂ්ට රැල

කාණ්ඩය තෝරාගැනීමේදී FSX/P3D "ටැප් පෘතුගාල ඇසුරුම" තෝරන්න

පොදුවේ TAP ලෙස හඳුන්වන Transportes Aereos Portugueses, SGPS, එස්ඒ, පෘතුගාලය ජාතික ගුවන් වේ. පෘතුගාලය 100% රාජ්ය උචිතබව වේ තට්ටු කරන්න, Portela ගුවන් තොටුපළ (සැන්ටා මාරියා DOS Olivais), ලිස්බන් එය එහි මූලස්ථානය කර ඇති බව එම සමාගමේ මාර්තු 14, 2005, එම සමාගම සිය 60th වන සංවත්සරය සැමරූ දින සිට ස්ටාර් සන්ධානයේ සාමාජිකයෙකි.

තොරතුරු