භාෂා

A-7E / H කෝර්සෙයාර් හෙලනික් ගුවන් හමුදාව FSX

තොරතුරු

ග්‍රීසියේ මෙම හෙලනික් ගුවන් හමුදාවේ (ග්‍රීසියේ) ප්‍රවාහනයේ කෝර්සෙයාර් II සහ ඒ-එක්ස්එන්එම්එක්ස් ඒ-එක්ස්එන්එම්එක්ස් පාලනය කරන්න. FSX! මිලිටරි තලය හොඳයි, එහි 3D නියමු කුටියක් සහ ක්‍රියාකාරී 2D පුවරුවක් ඇත, මාදිලිය සහ වයනය ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වේ.

තොරතුරු