භාෂා

ෂ්ලේෂර්ගේ කේ 2b Rhön-Schwalbe FS2004

තොරතුරු

සඳහා FSX අනුකූල ප්‍රභේදය මෙහි ක්ලික් කරන්න
මෙම 60 ගණන්වල පුහුණු සහ කාර්ය සාධනය සඳහා ආසන දෙකක් Glider. පළමු ගුවන් යානය 1955 විය. ඉදි: ෂ්ලේෂර්ගේ විසින් 75 ඒකක

තොරතුරු