භාෂා

Glaser-Dirks DG-202 FS2004

තොරතුරු

සඳහා FSX අනුකූල ප්‍රභේදය මෙහි ක්ලික් කරන්න. 1977 සිට කාර්ය සාධන සඳහා එක් ආසනයක් Glider, මාදිලි තුනක් ඇතුළත්

තොරතුරු