භාෂා

මගේ මුරපදය වෙනස් කිරීමට කෙසේද?

කරන්න පළමු දෙය ඉහළ කිරීමට බැදීමක් මොඩියුලය භාවිතා කර ඔබගේ ගිණුම වෙත ප්රවිෂ්ට වීම සඳහා වේ. «මගේ ගිණුම සංස්කරණය කරන්න» මත ක්ලික් කරන්න.

බැදීමක් ලොගින් වන්න

දැන්, ඔබ පමණක් පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්ර තුළ, දෙවරක් ඔබේ නව මුරපදය ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය. එවිට, «ඉදිරිපත්» නවීකරණයට බේරා ගැනීමට මත ක්ලික් කරන්න.

en සංස්කරණය
අගෝස්තු 09 ඉරිදා by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?