භාෂා

මම මගේ මුරපදය, හා / හෝ මාගේ පරිශීලක නාමය අමතක වී ඇත. මම කළ යුත්තේ කුමක් ද ?

ඔබ මුරපදය, හා / හෝ ඔබේ පරිශීලක නාමය අමතක වී නම්, ඔබ මේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි මෙවලම් තිබේ:

මගේ මුරපදය අමතක වී තියෙනවා

මම මගේ පරිශීලක නාමය අමතක කරනවා

ඔබ තවමත් ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට නොහැකි නම්, අපි අවශ්ය වෙනස් කිරීම් සිදු කළ හැකි වන පරිදි අප අමතන්න: අප අමතන්න.
අගෝස්තු 09 ඉරිදා by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?