භාෂා

මම කොහොමද FSX අනුවාදය මගේ පරිගණකය මත ස්ථාපනය කර ඇති දැනගත හැක්කේ කෙසේද? FSX-SP1, SP2 හෝ ත්වරණය?

ඔබේ පරිගණකය මත ස්ථාපනය කර FSX අනුවාදය දැන ගැනීමට, එය පහසුය: අරඹන්න FSX, හා ඔබට අවශ්ය ඕනෑම ගුවන් යානා, ඔබට අවශ්ය ඕනෑම තැනක ගුවන් යානය පටන් ගනියි. දැන්, ඔබේ තිරයේ ඉහළ, මෙනු තීරුව (දැනටමත් විවෘත නොවේ නම්) විවෘත කර «උදවු» අයිතිය මත ක්ලික් කරන්න. මෙන්න, «ගැන» මත ක්ලික් කරන්න. පහත පරද කවළවක FSX ඔබේ වෙළුම සමඟ දර්ශණය වනු ඇත:

quel fsx
ඉරිදා අගෝස්තු 09 by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?
භාෂා