භාෂා

මම අදහස වෙනස් විට මගේ ගුවන් යානයක් රැකීමේ. මම කළ යුත්තේ කුමක් ද ? (FSX)

ඔබගේ ගුවන් යානා සමහර තාර වැද්දවීමෙන්, සහ එකම දේ පමණ වාහන සඳහා වෙන්නේ: බව 5m උපරිම «යෝජනාව දැල් කොටු» වෙනස් කිරීමෙන් විසඳිය හැකි ප්රසිද්ධ දෝශයකි, වේ. FSX විදහා සැකසුම් දී, «සුන්දරත්වයෙන්» tab එක ක්ලික් කරන්න සහ මෙහි පහත දැක්වෙයි ලෙස මෙම යෝජනාව වෙනස්:

යෝජනාව trame
ඉරිදා අගෝස්තු 09 by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?
භාෂා