භාෂා

Prepar3D v2 හා v3: දර්ශන සහ වෙරළ සිට ජල බොහෝ අඳුරු, මම සුපැහැදිලි ජල බලන්න එපා

මෙම ගැටලුව උළෙල සක්රිය නිසා වේ දෘඩාංග ටෙසලාකරණ Prepar3D v2 හෝ v3 ඇති ග්රැෆික් වින්යාසයේ.

මෙන්න සුන්දරත්වයෙන් සමග සංසන්දනය සීෂෙල්ස් ඡායා රූප රියල් සුන්දරත්වයෙන් පැක් මෙහි avalaible :

දෘඩාංග ටෙසලාකරණ සක්රීය
ටෙසලාකරණ කිසිදු
සක්රීය දෘඩාංග ටෙසලාකරණ තොරව
ටෙසලාකරණ ඔව්
ඉහත සාපේක්ෂව පෙන්වා ඇති පරිදි, මෙම උත්සවය අක්රීය දෘඩාංග ටෙසලාකරණ ප්රශ්නය හදන්න.

විසන්ධි කිරීමෙන් පසු ඔබ ක්රියාත්මක ගැනීමට විසඳුමක් සඳහා Prepar3D නැවත ආරම්භ කළ යුතුය.
TessellationDisabled
නොවැම්බර් සිකුරාදා 20 by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?
භාෂා