භාෂා
බැංකු හුවමාරු විසින් පරිත්යාගයක්
Mr බෙන්ඩර් එරික්

ජාත්යන්තර බැංකුව ගිණුම් අංකය

FR89 2004 1010 1609 9163 3D03 733

බැංකු හඳුන්වනය සංග්රහයේ PSSTFRPPTOU

ඔබගේ භාවත නාමය හෝ ඊ-තැපැල් ලබා දෙන්න
ඔබේ කාරුණික දායකත්වය සඳහා කල්තියා ඔබට ස්තුතියි