භාෂා
ඔබගේ කාරුණික සහාය සඳහා කල්තියා ඔබට ස්තුතියි.

කරුණාකර පහත ලිපිනයට චෙක්පත් හෝ මුදල් මගින් ඔබගේ පරිත්යාගය යවන්න:

Rikoooo.com
107 chemin gaillard ඩු වරාය
31410 කවමදාකවත්
ප්රංශය

චෙක්පතෙහි වචන Rikoooo.com ගැනීමට ගෙවිය යුතු වේ

ඔබේ අනුයුක්ත කිරීමට මතක තබා ගන්න විද්යුත් තැපෑල ලිපිනය හෝ පරිශීලක නාමය