ඇණවුම් තහවුරු කිරීම
ජම්බෝ

ඔබගේ බැංකු තොරතුරු වෙත Rikoooo.com වෙත කිසි විටෙක ප්‍රවේශයක් නොමැත, ඔබගේ මාර්ගගත ගෙවීම් සැකසීමට ආරක්ෂිත වේදිකා Paypal හෝ 2checkout මඟින් සහාය වේ. ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් පැය 48 ක් ඇතුළත ඔබගේ සම්පූර්ණ ඇණවුම අපි ඔබට ආපසු ගෙවන්නෙමු. මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය බලන්න

ඔබගේ ජම්බෝ සැලැස්ම ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වේ

සක්‍රිය කිරීමෙන් පසු කරුණාකර ඔබගේ බාගැනීම් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවට වග බලා ගන්න, URL වෙනස් වේ.


ජම්බෝ මාස 6 යි #8XRE0BA7J10D
අඩු මිලකට අධිවේගී බාගැනීම සහිත 6 මාස
මිල 25.00

ගෙවිය යුතු මුදල 25.00
ගෙවීමේ ක්රමය
paypal2checkout

ගෙවීම් සැපයුම්කරුවෙකු තෝරන්න
ඇතුල් වන්න
තවමත් ගිණුමක් නොමැතිද? දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
ඔබගේ ගිණුම සාදන්න
දැනටමත් ගිණුමක් තිබේද? ඇතුල් වන්න
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙවලම් තීරුව පැටවීමට නොහැකිය.